Konferencija

• Srbiji predstoji usklađivanje nacionalnih politika sa Agendom Ujedinjenih nacija za održivi razvoj do 2030. godine, zajednička je poruka sa otvaranja konferencije „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“, koju je organizovala SeConS grupa za razvojnu inicijativu u saradnji sa Fondacijom za otvoreno društvo u Srbiji. UN Agenda 2030 predstavljaće okvir za formulisanje nove Strategije održivog razvoja, ali i drugih sektorskih politika koje su neposrednije usmerene na specifične ciljeve održivog razvoja sadržane u Agendi.

Na otvaranju konferencije govorili su Kori Udovički, potpredsednica Vlade Republike Srbije i predsednica Međuresorne radne grupe za sprovođenje UN Agende 2030, Irena Vojačkova Solorano, stalna koordinatorka UN u Srbiji, Jadranka Jelinčić, izvršna direktorka Fondacije za otvoreno društvo u Srbiji, Maria Luz Vega, savetnica direktora Međunarodne organizacije rada za Evropu i Centarlnu Aziju i prof. dr Slobodan Cvejić, direktor istraživanja SeConS-a.

Nakon diskusije u panelima učesnici konferencije doneli su niz zaključaka u vezi sa primenom i praćenjem nekoliko ciljeva UN agende 2030. Ono što se nametnulo kao zajednički zaključak iz svih panel diskusija je da su transparentne i efikasne državne institucije od ključnog značaja za postizanje bilo kojeg cilja održivog razvoja, kao i da je neophodno postizanje šireg društvenog konsenzusa oko razvojnih ciljeva i načina njihovog ostvarivanja. Osim toga zaključeno je i da država u primeni i praćenju politika održivog razvoja može naći partnere u korporativnom sektoru, među nevladinim organizacijama i u akademskim krugovima.


• SeConS - Grupa za razvojnu inicijativu i Fondacija za otvoreno društvo Srbija organizuju Konferenciju „Kako do održivog razvoja Srbije: UN Agenda 2030“ koja će biti održana u Beogradu 4. aprila 2016. godine. Cilj konferencije je da proširi svest o obavezama Srbije u vezi sa Agendom, kao i da poveže različite aktere iz javnog, korporativnog, nevladinog i akademskog sektora koji mogu da doprinesu realizaciji Ciljeva održivog razvoja u Srbiji.